Oprogramowanie do aplikacji przeznaczonych do telefonów komórkowych: 3pointer.tv

Opis: Najnowszy serwis o koszykówce - informacje ze świata basketu, komentarze, relacje, skróty meczów i wydarzenia.

Opłaty (obejmujące VAT): 12 PLN tygodniowo. Opłaty mogą okresowo ulegać zmianom. Nasza firma umieści wówczas nowe ceny w naszej witrynie internetowej, ale nie wpłynie to na wcześniej opłacone aplikacje.

Rozwiązanie Umowy: Użytkownik może w każdej chwili anulować subskrypcję na korzystanie z tego oprogramowania do aplikacji przeznaczonych do telefonów komórkowych za pomocą kliknięcie tutaj lub przez wysłanie zwrotu „STOP 3POINTER" pod numer 80615.

Pomoc techniczna: E-mail: wsparcie@3pointer.tv

Zastrzeżenie: Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakość grafiki, funkcjonalności i/lub kodu jakiejkolwiek gry w tej aplikacji.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ LICENCJI

SUBSKRYPCJA DO TEJ USŁUGI OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE PONIŻSZE ZASADY I WARUNKI

JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA TE WARUNKI, NIE POWINIEN KORZYSTAĆ Z USŁUGI.

Poza warunkami niniejszej Umowy licencyjnej, korzystanie z Usługi przez Użytkownika będą także regulować nasze Warunki użytkowania witryny internetowej oraz nasza Polityka dotycząca ochrony prywatności i plików cookie, które umieszczono na końcu niniejszej Umowy licencyjnej:

Użytkownik musi mieć co najmniej 18 lat i dysponować pozwoleniem płatników rachunku przed zaakceptowaniem tych warunków i skorzystaniem z Usługi.

Nasza firma, PM Connect Limited, z siedzibą pod adresem: 4th Floor, Colmore Gate, 2-6 Colmore Row, Birmingham, B3 2QD, udziela użytkownikowi licencji na korzystanie z usługi mobilnej (zwanej dalej „ Usługą") oraz z wszelkich aktualizacji lub uzupełnień do tej Usługi zgodnie z niniejszymi warunkami.

Usługa

 1. Ochrona prywatności Użytkownika

1.1 Nasza firma używa wyłącznie danych osobowych, które zbiera w sposób określony w naszej Polityce dotyczącej ochrony prywatności i zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO"), dzięki korzystaniu przez Użytkownika z Usługi, jak opisano bardziej szczegółowo na końcu niniejszej Umowy.

1.2 Korzystanie z Usługi przez Użytkownika oznacza, że zgadza się on na zbieranie i wykorzystywanie informacji technicznych na temat urządzeń, z których korzysta w ramach Usługi, oraz związanego z nimi oprogramowania, sprzętu i urządzeń peryferyjnych w celu ulepszania produktów naszej firmy.

1.3 Należy pamiętać, że transmisje internetowe nigdy nie są całkowicie prywatne i bezpieczne, a każda wiadomość lub informacja wysyłana za pomocą Usługi może być odczytana czy przechwycona przez inne osoby, nawet gdy podano specjalną informację, według której dana transmisja jest szyfrowana.

2. W jaki sposób można korzystać z Usługi

2.1 W zamian za wyrażenie zgody przez Użytkownika na przestrzeganie niniejszych warunków może on uzyskać dostęp do Usługi lub treści z Usługi na swoim telefonie komórkowym, urządzeniu przenośnym, tablecie lub innym urządzeniu, w zależności od potrzeb, a także przeglądać, używać i wyświetlać Usługę na takich urządzeniach wyłącznie do osobistych celów.

2.2 Nasza firma udziela Użytkownikowi osobistego prawa do korzystania z Usługi, co oznacza, że nie może on przekazywać jej komuś innemu za pieniądze czy inną formę wynagrodzenia, ani za darmo.

2.3 W przypadku dostępu Użytkownika do Usługi za pomocą dowolnego telefonu komórkowego lub urządzenia przenośnego nie będącego jego własnością, Użytkownik musi mieć na to zgodę ich właściciela. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych warunków, niezależnie od tego, czy jest on właścicielem telefonu komórkowego czy urządzenia przenośnego.

2.4 W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej umowy lub jeśli nasza firma będzie w uzasadniony sposób podejrzewać lub uważać, że naruszył on te warunki, możemy:

a) wysłać Użytkownikowi jedno lub więcej ostrzeżeń formalnych,

b) czasowo zawiesić dostęp Użytkownika do Usługi,

c) zawiesić i/lub usunąć konto Użytkownika,

d) uniemożliwić na stałe dostęp Użytkownika do naszej witryny internetowej,

e) zablokować dostęp do naszej witryny internetowej komputerom wykorzystującym IP Użytkownika, oraz/lub

f) rozpocząć postępowanie prawne przeciwko Użytkownikowi.

2.5 Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności oraz zabezpieczenia naszej firmy przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym między innymi przed kosztami postępowania prawnego i wszelkimi kwotami wypłaconymi przez naszą firmę stronom trzecim w celu zaspokojenia roszczenia lub sporu) zaistniałymi lub poniesionymi przez naszą firmę i wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z jakiegokolwiek naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych zasad i warunków.

3. Udzielanie licencji i ograniczenia

3.1 Po uiszczeniu opłat nasza firma przyzna Użytkownikowi osobistą, nieprzenośną, niewyłączną licencję subskrypcyjną na korzystanie z Usługi.

3.2 Użytkownik oświadcza, że:

a) nie będzie pobierać żadnych materiałów z naszej witryny internetowej ani zapisywać takich materiałów na swoim komputerze, telefonie komórkowym lub urządzeniu przenośnym,

b) nie będzie wynajmować, wydzierżawiać, udzielać podlicencji, hostować, wypożyczać, dostarczać ani w inny sposób udostępniać Usługę, w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części jakiejkolwiek osobie bez uprzedniej pisemnej zgody naszej firmy,

c) nie będzie kopiować Usługi, z wyjątkiem przypadków normalnego korzystania z Usługi lub gdy jest to konieczne do celów kopii zapasowej czy bezpieczeństwa operacyjnego,

d) nie będzie tłumaczyć, łączyć, dostosowywać, zmieniać, przerabiać, ani modyfikować całej lub jakiejkolwiek części Usługi, ani nie pozwoli na połączenie czy włączenie Usługi lub jakiejkolwiek jej części do innych programów, chyba że jest to konieczne do korzystania z Usługi na urządzeniach dozwolonych w niniejszych warunkach,

e) nie będzie demontować, kompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o całość lub dowolną część Usługi, ani próbować wykonywać takich czynności z wyjątkiem zakresu (na mocy sekcji 50B i 296A Ustawy dot. praw autorskich, projektów i patentów z 1988 lub zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony praw autorskich włączonymi do lokalnych przepisów prawa przez państwa będące sygnatariuszami Konwencji berneńskiej), w którym nie byłoby możliwe zabronienie takich działań, ponieważ byłyby one niezbędne do dekompilacji Usługi w celu uzyskania informacji niezbędnych do stworzenia niezależnego programu, który może być obsługiwany za pomocą Usługi lub innego programu („ Dozwolony Cel") oraz pod warunkiem, że informacje uzyskane przez Użytkownika podczas takich działań:

i) nie są ujawnione lub przekazane bez uprzedniej pisemnej zgody naszej firmy na rzecz dowolnej strony trzeciej, której takie ujawnienie lub przekazanie nie jest konieczne w celu osiągnięcia Dozwolonego Celu, a także

ii) nie są używane to utworzenia oprogramowania, które byłoby zasadniczo podobne w swojej treści do Usługi,

iii) są przetrzymywane w bezpieczny sposób, oraz

iv) są wykorzystywane wyłącznie w Dozwolonym Celu,

f) Użytkownik będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dot. kontroli i eksportu technologii, które obowiązują w zakresie technologii używanej lub obsługiwanej przez Usługę.

4. Ograniczenia dotyczące dopuszczalnego użytkowania

4.1 Pod żadnym pozorem Użytkownik nie powinien:

a) korzystać z Usługi lub konta w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem lub w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszymi warunkami, ani działać w sposób oszukańczy lub złośliwy, na przykład poprzez włamywanie się do Usługi czy do dowolnego systemu operacyjnego lub umieszczanie w nich złośliwego kodu, takiego jak np. wirusy lub szkodliwe dane;

b) naruszać praw własności intelektualnej naszej firmy lub strony trzeciej w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi;

c) przekazywać jakichkolwiek materiałów, które stanowią spam lub są zniesławiające, oszczercze, nieprawdziwe, zagrażające, obelżywe, mylne, dyskryminujące, bluźniercze, bezpodstawne, pornograficzne, promujące działalność przestępczą, naruszające przepisy dotyczące tajemnicy urzędowej, obraźliwe lub w inny sposób budzące zastrzeżenia w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi;

d) korzystać z Usługi w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, osłabić lub narazić na szwank nasze systemy lub bezpieczeństwo albo przeszkadzać innym użytkownikom;

e) zbierać lub gromadzić wszelkie informacje lub dane z naszych systemów czy też próbować rozszyfrować wszelkie transmisje napływające albo wypływające z serwerów zapewniających działanie Usługi, a także

f) korzystać z konta jakiejkolwiek innej osoby w celu uzyskania dostępu do Usługi.

5. Płatność

5.1 W przypadku posiadania umowy z operatorem telefonów komórkowych, Użytkownik zostanie obciążony opłatami, które pojawią się na pierwszej stronie tej umowy.

5.2 W przypadku Użytkownika telefonu mobilnego w systemie przedpłaty konieczne jest zarejestrowanie się na koncie za pośrednictwem naszej witryny internetowej, co umożliwi Użytkownikowi wyrażenie zgody na potrącenie opłat widocznych na pierwszej stronie niniejszej umowy z dostępnego kredytu. W przypadku, gdy Użytkownik nie ma wystarczających środków, nasza firma może próbować wystawić rachunek za jakiś czas po nieudanym terminie rozliczenia. Jeżeli nasza firma nie będzie w stanie odebrać płatności w odpowiednim terminie, dostęp Użytkownika do Usługi zostanie przez nią przerwany.

5.3 Użytkownik będzie mógł korzystać z Usługi zgodnie z warunkami niniejszej umowy dopóki jego konto pozostanie aktywne, a jego płatności będą uiszczone na czasie.

5.4 W razie potrzeby zakwestionowania jakiejkolwiek płatności Użytkownik powinien natychmiast skontaktować się z naszą firmą i podać pełne szczegóły roszczenia.

6. Prawa własności intelektualnej

6.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej (zarejestrowane lub niezarejestrowane) w Usłudze, w tym między innymi patenty, prawa autorskie, znaki handlowe i tajemnice handlowe na całym świecie należą do naszej firmy (lub naszych licencjodawców), a prawa do Usługi są Użytkownikowi licencjonowane (a nie sprzedawane). Użytkownik nie posiada prawa własności intelektualnej do Usługi lub w Usłudze poza prawem do korzystania z nich zgodnie z niniejszymi warunkami.

7. Zmiany niniejszych warunków oraz aktualizacje dotyczące Usługi

7.1 Nasza firma nie będzie składać egzemplarza niniejszych warunków w odniesieniu do każdego użytkownika czy klienta, dlatego też zalecamy, aby Użytkownik zarejestrował ich kopię na przyszłość.

7.2 Nasz firma może być zmuszona do zmiany tych warunków w celu odzwierciedlenia zmian w przepisach prawnych lub w najlepszych praktykach, albo w celu dostosowania ich do dodatkowo wprowadzanych funkcji.

7.3 Użytkownik otrzyma powiadomienie o wszelkich zmianach z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem za pomocą wiadomości SMS zawierającej szczegóły dotyczące zmian, albo podczas następnego uruchomienia Usługi.

7.4 Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje tak przekazanych zmian, nasza firma może nie dopuścić do dalszego korzystania przez niego z Usługi.

7.5

8. Nasze zobowiązania i odpowiedzialność prawna

8.1 Nasza firma ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika za spowodowane przez nią przewidywalne straty i szkody. Jeżeli naszej firmie nie uda się spełnić niniejszych warunków, będzie ponosić odpowiedzialność za stratę lub szkody, jakich dozna Użytkownik z powodu możliwego do przewidzenia, wynikającego z naruszenia przez nią niniejszych warunków lub braku z jej strony należytej staranności i umiejętności, jednakże nie będzie ona ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Strata lub szkoda są przewidywalne, jeżeli ich powstanie jest oczywiste lub jeżeli w chwili zaakceptowania niniejszych warunków obie strony - nasza firma i Użytkownik - wiedziały, że może się to zdarzyć. Nasza firma nie będzie jednak ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody w zakresie zysków, przychodów, dochodów, użytkowania, produkcji, przewidywanych oszczędności, działalności, umów, możliwości handlowych lub dobrej woli. Nasza firma nie będzie też ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika w odniesieniu do utraty lub uszkodzenia jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania, ani też za dowolne szczególne, bezpośrednie lub wtórne straty lub szkody.

8.2 Nasza firma nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności względem Użytkownika w przypadku gdyby takie ograniczenie było niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć i za obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony naszej firmy lub jej pracowników, pośredników czy podwykonawców, a także odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd.

8.3 Odpowiedzialność naszej firmy za szkody dotyczące własności Użytkownika. W przypadku, gdy wadliwa zawartość cyfrowa dostarczona przez naszą firmę spowoduje uszkodzenie urządzenia lub treści cyfrowych należących do Użytkownika nasza firma naprawi tę szkodę lub wypłaci Użytkownikowi odszkodowanie. Nasza firma nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody, których Użytkownik może uniknąć, stosując się do naszych zaleceń dotyczących przeprowadzenia bezpłatnej aktualizacji, ani za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących instalacji lub zalecanych przez nas minimalnych wymagań systemowych.

8.4 Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za straty w zakresie działalności gospodarczej. Ta Usługa jest przeznaczona do użytku domowego i prywatnego. Jeżeli Użytkownik korzysta z Usługi w jakichkolwiek celach handlowych, w ramach działalności gospodarczej lub odsprzedaży, nasza firma nie ponosi wobec niego żadnej odpowiedzialności za utratę zysków czy działalności, za przerwę w działalności czy też utratę możliwości biznesowych.

8.5 Ograniczenia dotyczące Usługi. Usługa jest dostarczana wyłącznie do celów zapewnienia ogólnej informacji i rozrywki. Nie stanowi ona porady, na jakiej Użytkownik powinien polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie informacji uzyskanych dzięki naszej Usłudze Użytkownik powinien zasięgnąć fachowej lub specjalistycznej porady. Chociaż nasza firma dokłada uzasadnionych starań, aby zaktualizować informacje dostarczane przez Usługę, nie składamy żadnych oświadczeń ani nie dajemy żadnych zapewnień czy gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, że takie informacje są dokładne, kompletne lub aktualne. Nasza firma nie gwarantuje, że dostęp do Usługi pozostanie możliwy.

8.6 Prosimy o wykonywanie kopii zapasowych treści i danych wykorzystywanych przy pomocy Usługi. Zalecamy tworzenie kopii zapasowych wszelkich treści i danych wykorzystywanych w związku z Usługą, aby chronić się w przypadku problemów z Usługą.

8.7 Prosimy sprawdzić czy ta Usługa jest dla Użytkownika odpowiednia. Usługa ta nie została opracowana , aby sprostać indywidualnym wymaganiom Użytkownika. Prosimy sprawdzić czy urządzenia naziemne oraz funkcje Usługi spełniają wymagania Użytkownika.

8.8 Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu Usługi przez naszą firmę z powodu zdarzenia pozostającego poza jej kontrolą, nasza firma skontaktuje się jak najszybciej z Użytkownikiem, aby go o tym powiadomić i podejmie kroki w celu ograniczenia efektu tego opóźnienia. W takim razie nasza firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane takim zdarzeniem.

8.9 Nasza firma może położyć kres prawom Użytkownika do korzystania z Usługi w razie naruszenia przez niego tych warunków. Nasza firma może w dowolnej chwili położyć kres prawom Użytkownika do korzystania z Usługi poprzez skontaktowanie się z nim w razie poważnego naruszenia przez niego tych warunków. Jeżeli takie naruszenie przez Użytkownika można naprawić, nasza firma da mu uzasadnioną możliwość dokonania takiej naprawy. W przypadku położenia kresu praw Użytkownika przez naszą firmę możemy uzyskać zdalny dostęp do urządzenia Użytkownika i usunąć Usługę, a Użytkownik powinien: zaprzestać wszelkich czynności dozwolonych na mocy niniejszych warunków, w tym korzystania z Usługi; a także usunąć lub odinstalować Usługę na wszystkich posiadanych urządzeniach i natychmiast zniszczyć wszystkie posiadane przez Użytkownika kopie Usługi, a także przekazać naszej firmie potwierdzenie, że to zrobił.

9. Postanowienia ogólne

9.1 Na mocy niniejszych warunków nasza firma może przenieść swoje prawa i obowiązki na inną organizację. W takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony na piśmie (co obejmuje wiadomość tekstową i/lub elektroniczną) przez naszą firmę, która zapewni, aby takie przeniesienie nie wpłynęło na prawa Użytkownika wynikające z niniejszej umowy. Na mocy niniejszych warunków Użytkownik może przenieść swoje prawa i obowiązki na inną osobę wyłącznie wtedy, gdy nasza firma udzieli mu na to pisemnej zgody.

9.2 Osoba, która nie jest stroną niniejszej Umowy, nie ma żadnych praw wynikających z niej ani w związku z nią.

9.3 Każdy z paragrafów niniejszych warunków działa oddzielnie. W przypadku, gdy jakikolwiek sąd lub właściwy organ władzy uzna, że którykolwiek z tych paragrafów jest niezgodny z prawem, pozostałe paragrafy pozostaną w pełnej mocy.

9.4 Nawet jeżeli nasza firma opóźni wykonanie niniejszej umowy, może ona nadal wykonać ją później. Jeżeli nasza firma nie będzie natychmiast wymagać od Użytkownika wykonania czegokolwiek, co jest wymagane na mocy niniejszych warunków, lub jeśli opóźni podjęcie kroków przeciwko niemu w związku z naruszeniem przez niego niniejszej umowy, nie będzie to oznaczać, że Użytkownik nie musi tego wykonać i nie powstrzyma to naszej firmy przed podjęciem kroków przeciwko niemu w późniejszym terminie.

9.5 Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługa jest wadliwa lub została błędnie opisana, albo jeżeli dowiedział się o nieuprawnionym użyciu swojego konta czy też chce skontaktować się z naszą firmą z jakiegokolwiek innego powodu, prosimy skorzystać z danych kontaktowych działu pomocy technicznej na początku niniejszej umowy.

9.6 Niniejsze zasady i warunki wraz z dodatkowymi warunkami wymienionymi na początku niniejszej umowy stanowią całość umowy między Użytkownikiem a naszą firmą w związku z korzystaniem z Usługi przez Użytkownika i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy między Użytkownikiem a naszą firmą mające zastosowanie w związku z korzystaniem z Usługi.

9.7 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy zostaną omówione i w miarę możliwości rozstrzygnięte między stronami. Jeżeli Strony niniejszej umowy nie rozwiążą sporu w terminie piętnastu dni od powstania sporu, wówczas każda ze Stron, po pisemnym powiadomieniu drugiej strony, może wszcząć alternatywną procedurę rozstrzygania sporów zgodnie z zasadami mediacji handlowych odpowiedniego organu arbitrażowego podanego w tabeli Załącznika nr 1, obowiązującego w chwili rozpoczęcia takiej mediacji. Żadna ze Stron nie może wszcząć żadnego postępowania sądowego w związku z jakimkolwiek sporem wynikającym z niniejszej Umowy, dopóki nie podejmie próby rozstrzygnięcia sporu w drodze mediacji i dopóki taka mediacja się nie skończy, albo jeżeli druga Strona nie weźmie w niej udziału, pod warunkiem, że skorzystanie z prawa do postępowania sądowego nie jest zagrożone opóźnieniem.

9.8 Obie Strony przyjmują się, że obowiązujące prawo właściwe określone w Załączniku nr 1 będzie mieć zastosowanie do niniejszej Umowy bez względu na wybór lub konflikty prawne, a także bez względu na wyłączną jurysdykcję właściwych sądów.

ZAŁĄCZNIK 1

PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKCJA ORAZ MIEJSCE PROWADZENIA ARBITRAŻU

Klient zamieszkały w Prawo właściwe Sądy posiadające wyłączną jurysdykcję Organ arbitrażowy i miejsce arbitrażu
Europa, Bliski Wschód lub Afryka Anglia i Walia Anglia i Walia Brytyjskie centrum do rozwiązywania sporów (CEDR) z siedzibą w Londynie
Ameryka Północna lub Południowa Prawa stanowe Kalifornii Prawa stanowe Kalifornii Centrum międzynarodowe do rozwiązywania sporów z siedzibą w San Francisco, Kalifornia
Region Azji i Pacyfiku Nowa Południowa Walia, Australia Nowa Południowa Walia,Australia Australijski Instytut arbitrów i mediatorów z siedzibą w Sydney

Warunki użytkowania witryny internetowej

1. Wprowadzenie

Niniejsze Warunki użytkowania wraz z Polityką Prywatności naszej firmy regulują korzystanie z tej witryny internetowej. Korzystanie z tej witryny internetowej przez Użytkownika oznacza, że w całości akceptuje on niniejsze Warunki. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami użytkowania lub z dowolną częścią tych Warunków użytkowania, prosimy o natychmiastowe opuszczenie tej witryny internetowej. Nasza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Korzystanie z naszej witryny internetowej i akceptacja niniejszych Warunków użytkowania oznacza, że Użytkownik zgadza się na korzystanie przez nas z plików cookie.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach użytkowania w przyszłości, a wszelkie zmiany będą publikowane w witrynie internetowej i będą natychmiast obowiązywać. Prosimy pamiętać o przeczytaniu warunków przy każdym wejściu na witrynę internetową.

2. Licencja na korzystanie ze witryny internetowej

O ile nie podano inaczej nasza firma lub nasi licencjodawcy posiada(-ją) prawa własności intelektualnej do witryny internetowej oraz materiałów, jakie się na niej znajdują. Podlegające poniższej licencji wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Użytkownik może przeglądać, pobierać wyłącznie do pamięci podręcznej i drukować strony z witryny internetowej na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń podanych poniżej i gdziekolwiek indziej w niniejszych Warunkach użytkowania.

Pod żadnym pozorem Użytkownik nie powinien:

• ponownie publikować materiałów z tej witryny internetowej (co obejmuje ponowną publikację na innej witrynie internetowej),

• sprzedawać, wynajmować lub oddawać w podlicencję materiałów z witryny internetowej,

• publicznie pokazywać wszelkie materiały z tej witryny internetowej,

• odtwarzać, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiały na naszej witrynie internetowej w celach handlowych,

• edytować lub w inny sposób zmieniać materiały w witrynie internetowej, lub

• rozpowszechniać materiały z tej witryny internetowej, z wyjątkiem zawartości konkretnie i wyraźnie udostępnionej do rozpowszechniania (takiej jak np. nasz newsletter).

3. Dopuszczalne korzystanie

a) Użytkownik nie może korzystać z witryny internetowej naszej firmy w żaden sposób, który powodowałby uszkodzenie witryny internetowej, albo pogorszenie jej dostępności lub osiągalności; ani w żaden inny sposób niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, albo związany z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem czy też działaniem.

b) Użytkownik nie może korzystać z witryny internetowej naszej firmy w celu kopiowania, przechowywania, hostowania, przekazywania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania dowolnych materiałów, które składają się lub wiążą z dowolnym złośliwym oprogramowaniem komputerowym, jak np.: programy szpiegujące, wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki, programy rejestrujące naciśnięcia klawiszy, rootkity czy inne.

c) Użytkownik nie może prowadzić żadnej systematycznej czy automatycznej działalności polegającej na gromadzeniu danych (w tym, między innymi, na przechwytywaniu danych ekranowych, eksploracji, ekstrakcji i zbieraniu danych) w witrynie internetowej naszej firmy lub w związku z nią, bez wyraźnej pisemnej zgody naszej firmy.

d) Użytkownik nie powinien używać naszej witryny internetowej w jakichkolwiek celach związanych z marketingiem bez wyraźnej, pisemnej zgody naszej firmy.

4. Ograniczony dostęp

a) Dostęp do niektórych obszarów naszej witryny internetowej jest ograniczony. Nasza firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do pozostałych obszarów naszej witryny internetowej, a nawet do całej witryny według swojego uznania.

b) W przypadku gdy nasza firma dostarczy Użytkownikowi jego identyfikator i hasło w celu umożliwienia mu dostępu do zastrzeżonych obszarów naszej witryny internetowej lub do innych treści czy usług, Użytkownik powinien zachować poufność tego hasła.

c) Użytkownik powinien natychmiast pisemnie powiadomić naszą firmę, jeżeli dowie się o niedozwolonym użyciu swojego konta lub hasła.

d) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelką działalność na witrynie internetowej naszej firmy wynikającą z niezachowania poufności jego hasła i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie spowodowane w ten sposób straty.

e) Nasza firma może dezaktywować identyfikator i hasło Użytkownika w dowolnym momencie według swojego wyłącznego uznania z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

5. Treść Użytkownika

a) W niniejszych Warunkach użytkowania „treść Użytkownika" oznacza materiały (w tym, między innymi, tekst, obrazy, materiały audio, materiały wideo i materiały audiowizualne) przesyłane do witryny internetowej naszej firmy w dowolnym celu.

b) Użytkownik udziela naszej firmie globalnej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na używanie, odtwarzanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie swoich treści na dowolnym istniejącym lub przyszłym nośniku.

c) Użytkownik udziela też naszej firmie prawa do udzielenia podlicencji na te prawa, a także prawa do wszczęcia postępowania w przypadku naruszenia tych praw.

d) Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że jego treść będzie zgodna z niniejszymi Warunkami użytkowania.

e) Treści Użytkownika nie mogą być nielegalne lub niezgodne z prawem, naruszać ustawowych praw strony trzeciej ani dawać podstawę do działań prawnych przeciwko Użytkownikowi, naszej firmie lub stronie trzeciej (w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem).

f) Użytkownik nie może przesyłać żadnej treści do witryny internetowej, która była kiedykolwiek przedmiotem jakiegokolwiek grożącego jej lub faktycznego postępowania sądowego, albo podobnego roszczenia.

g) Nasza firma zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania wszelkich materiałów przesłanych do naszej witryny internetowej, przechowywanych na naszych serwerach, hostowanych czy też publikowanych w naszej witrynie internetowej.

h) Niezależnie od naszych uprawnień wynikających z niniejszych Warunków użytkowania w odniesieniu do treści Użytkownika, nasza firma nie zobowiązuje się do monitorowania w zakresie przesyłania czy też publikacji takich treści w naszej witrynie internetowej.

6. Ograniczona gwarancja

a) Nasza firma nie gwarantuje kompletności ani dokładności informacji publikowanych w tej witrynie internetowej; ani nie zobowiązuje się zapewnić dostępność tej witryny internetowej czy aktualność materiałów w tej witrynie internetowej.

b) W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nasza firma wyklucza wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z tą witryną internetową oraz z jej korzystaniem (w tym, między innymi, wszelkie gwarancje domniemane przez prawo w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i/lub rozsądnej opieki oraz umiejętności).

7. Ograniczenie i wykluczenie odpowiedzialności

a) Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie: (i) ograniczać ani wykluczać odpowiedzialność naszej firmy lub Użytkownika za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania; (ii) ograniczać ani wykluczać odpowiedzialność naszej firmy lub Użytkownika za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; (iii) ograniczać wszelką odpowiedzialność naszej firmy lub Użytkownika w jakikolwiek sposób, który byłby zabroniony na mocy obowiązującego prawa; ani (iv) wykluczać wszelką odpowiedzialność naszej firmy lub Użytkownika, która nie mogłaby być wykluczona na mocy obowiązującego prawa.

b) Ograniczenia i wykluczenia odpowiedzialności określone w niniejszym punkcie oraz w innych częściach niniejszych Warunków użytkowania: (i) podlegają postanowieniom poprzedniego paragrafu; oraz (ii) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub związane z przedmiotem niniejszych Warunków użytkowania, w tym odpowiedzialność wynikającą z umowy, z czynów niedozwolonych (w tym z zaniedbania) oraz z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego.

c) W zakresie, w jakim witryna internetowa oraz informacje i usługi w witrynie internetowej są dostarczane bezpłatnie, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

d) Nasza firma nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności odnośnie wszelkich strat wynikłych z jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń zachodzących z przyczyn niezależnych od naszej firmy.

e) Nasza firma nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności odnośnie wszelkich strat w działalności gospodarczej, w tym (między innymi) strat lub szkód w zakresie zysków, przychodów, dochodów, użytkowania, produkcji, przewidywanych oszczędności, działalności, umów, możliwości handlowych lub dobrej woli.

f) nasza firma nie będzie również ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika w odniesieniu do jakiejkolwiek utraty lub uszkodzenia jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania.

g) nasza firma nie będzie również ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika w odniesieniu do jakiejkolwiek szczególnej, bezpośredniej lub wtórnej straty lub szkody.

8. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności oraz zabezpieczenia naszej firmy przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym między innymi przed kosztami postępowania prawnego i wszelkimi kwotami wypłaconymi przez naszą firmę stronom trzecim w celu zaspokojenia roszczenia lub sporu na podstawie opinii naszych radców prawnych) zaistniałymi lub poniesionymi przez naszą firmę i wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia przez Użytkownika dowolnego postanowienia niniejszych Warunków użytkowania lub wynikających z jakiegokolwiek roszczenia, według którego Użytkownik naruszył dowolne postanowienie niniejszych Warunków użytkowania.

9. Naruszenie niniejszych Warunków użytkowania

Bez uszczerbku dla pozostałych praw naszej firmy wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków użytkowania, nasza firma może podjąć takie działania, jakie uzna za stosowne w celu przeciwdziałania temu naruszeniu, w tym, między innymi, zawieszenie dostępu Użytkownika do witryny internetowej, zakazanie mu dostępu do witryny internetowej, zablokowanie dostępu do witryny internetowej komputerom używającym adresu IP Użytkownika, skontaktowanie się z dostawcą usług internetowych w celu zablokowania dostępu Użytkownika do witryny i/lub wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Użytkownikowi.

10. Zmiany

Nasza firma może co jakiś czas zmieniać niniejsze Warunki użytkowania. Zmienione Warunki użytkowania będą mieć zastosowanie odnośnie korzystania z naszej witryny internetowej począwszy od daty opublikowania zmienionych Warunków użytkowania na naszej witrynie internetowej.

11. Cesja

a) Nasza firma może przenosić, udzielać podlicencji lub w dowolny inny sposób zbywać swoje prawa lub zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków użytkowania bez powiadamiania o tym Użytkownika ani uzyskiwania jego zgody.

b) Użytkownik nie może przenosić, udzielać podlicencji, ani w żaden inny sposób zbywać swoje prawa lub zobowiązania wynikające z niniejszych warunków Użytkowania.

12. Klauzula salwatoryjna.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i/lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Jeżeli którekolwiek postanowienie uznane za bezprawne i/lub za niewykonalne byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby część jego treści została usunięta, część ta zostanie uznana za usuniętą, a reszta postanowienia będzie nadal obowiązywać.

13. Wykluczenie praw strony trzeciej

Niniejsze Warunki użytkowania są opracowane z korzyścią dla Użytkownika i naszej firmy i ich celem nie jest działanie na korzyść strony trzeciej ani ich realizowanie przez stronę trzecią. Korzystanie z praw naszej firmy oraz Użytkownika w odniesieniu do niniejszych Warunków użytkowania nie jest uzależnione od zgody jakiejkolwiek strony trzeciej.

14. Całość porozumienia

Z zastrzeżeniem punktu 7, paragraf pierwszy, niniejsze Warunki użytkowania wraz z naszą Polityką dotyczącą ochrony prywatności stanowią całość umowy między Użytkownikiem a naszą firmą w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy dotyczące korzystania przez Użytkownika z naszej witryny internetowej.

15. Prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, a wszelkie spory dotyczące niniejszych Warunków użytkowania będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii.

16. Rejestracje i wydawanie zezwoleń

Nasz numer VAT to: 995843453.

17. Nasze dane

Pełna nazwa naszej spółki brzmi: PM Connect Limited.

Nasza firma jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 07347102.

Nasza firma jest zarejestrowana pod adresem: 4th Floor, Colmore Gate, 2-6 Colmore Row, Birmingham, B3 2QD.

Numer rejestracyjny ochrony danych: ZA007321.

Użytkownik może skontaktować się z nami drogą elektroniczną reklamacje@mobiltek.pl.

Polityka dotycząca ochrony prywatności i plików cookie

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszej Polityki dotyczącej ochrony prywatności i plików cookie (zwanej dalej „Polityką dotyczącą ochrony prywatności i plików cookie"). Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z niniejszą Polityką dotyczącą ochrony prywatności i plików cookie, prosimy o natychmiastowe opuszczenie tej witryny internetowej.

Nasza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Podczas pierwszej wizyty w naszej witrynie internetowej poprosimy Użytkownika o wyrażenie zgody na korzystanie przez nas z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki. Korzystanie z naszej witryny internetowej i akceptacja niniejszej Polityki oznacza, że Użytkownik zgadza się na korzystanie przez nas z plików cookie zgodnie z warunkami tej Polityki.

Nasza firma poważnie traktuje ochronę danych, a celem niniejszej Polityki dotyczącej ochrony prywatności i plików cookie jest ustalenie podstaw umożliwiających przetwarzanie Danych osobowych zbieranych przez naszą firmę od Użytkownika lub przez niego nam dostarczanych.

(1) Jakie Informacje są gromadzone przez naszą firmę?

Nasza firma może zbierać, przechowywać i wykorzystywać dane osobowe następujących rodzajów:

• informacje o komputerze Użytkownika oraz o wizytach i korzystaniu z tej witryny internetowej (w tym adres IP Użytkownika, lokalizacja geograficzna, rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło polecające, czas trwania wizyty, odsłon strony i nawigacja w witrynie internetowej);

• informacje dotyczące wszelkich transakcji przeprowadzonych między Użytkownikiem a naszą firmą w tej witrynie internetowej lub w związku z nią, w tym informacje dotyczące wszelkich zakupów towarów lub usług naszej firmy (w tym, m.in., imię i nazwisko, adres pocztowy, elektroniczny, numery telefonów Użytkownika, itp.);

• informacje udostępnione naszej firmie w celu subskrybowania usług w naszej witrynie internetowej, powiadomień elektronicznych i/lub newsletterów (w tym, między innymi, imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres elektroniczny); a także

• wszelkie pozostałe informacje, jakie Użytkownik zdecyduje się do nas wysłać.

Przed ujawnieniem nam przez Użytkownika danych osobowych innej osoby konieczne jest uzyskanie zgody tej osoby zarówno na ujawnienie, jak i na przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszej Polityki dotyczącej ochrony prywatności i plików cookie.

(2) Pliki cookie

2.1 Wprowadzenie

Nasza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Podczas pierwszej wizyty w naszej witrynie internetowej poprosimy Użytkownika o wyrażenie zgody na korzystanie przez nas z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki. Korzystanie z naszej witryny internetowej i akceptacja niniejszej Polityki oznacza, że Użytkownik zgadza się na korzystanie przez nas z plików cookie zgodnie z warunkami tej Polityki.

2.2 O plikach cookie

Cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest ponownie przesyłany na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez serwery internetowe do identyfikowania i śledzenia użytkowników podczas nawigacji na różnych stronach witryny internetowej i identyfikowania użytkowników, którzy do niej powracają.

Pliki cookie mogą być „trwałe" lub „sesyjne".

Trwały plik cookie składa się z pliku tekstowego przesłanego przez serwer WWW do przeglądarki internetowej: Plik ten będzie przechowywany przez przeglądarkę i pozostanie ważny do daty jego wygaśnięcia (chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed upływem terminu ważności).

Z drugiej strony sesyjny plik cookie wygaśnie na koniec sesji użytkownika, po zamknięciu przeglądarki internetowej.

2.3 Nasze pliki cookie

Używamy zarówno sesyjnych plików cookie, jaki i trwałych plików cookie.

Możemy wysyłać Użytkownikowi następujące pliki cookie:

Rodzaj pliku cookie Opis czasu trwania
__unam - funkcjonalność Plik ten jest zazwyczaj związany z elementem widget portali społecznościowych ShareThis, umieszczonym w witrynie internetowej w celu umożliwienia dzielenia się treściami na różnych portalach społecznościowych. Liczy on kliknięcia i każdorazowe dzielenie się stroną.
__utma - ruch w witrynie Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawionych przez usługę Google Analytics, który umożliwia właścicielom witryn internetowych śledzenie zachowania użytkowników i mierzenie ruchu w witrynie. Ten plik cookie trwa 2 lata w sposób domyślny i rozróżnia użytkowników i sesje. Jest używany do obliczania statystyk odnośnie nowych i powracających odwiedzających. Plik cookie jest uaktualniany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics. Czas istnienia pliku cookie może być dostosowany przez właścicieli witryny internetowej.
__utmb - ruch w witrynie Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawionych przez usługę Google Analytics, który umożliwia właścicielom witryn internetowych śledzenie zachowania użytkowników i mierzenie ruchu w witrynie. Taki plik cookie określa nowe sesje i wizyty i wygasa po upływie 30 minut. Plik cookie jest uaktualniany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics. Każda aktywność użytkownika w ciągu 30-minutowego cyklu istnienia będzie liczona jako jedna wizyta, nawet jeśli użytkownik opuści stronę, a następnie powróci na nią. Powrót po 30 minutach będzie liczyć się jako nowa wizyta, ale powracającego odwiedzającego.
__utmc - ruch w witrynie Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawionych przez usługę Google Analytics, który umożliwia właścicielom witryn internetowych śledzenie zachowania użytkowników i mierzenie ruchu w witrynie. Nie jest on używany w większości witryn, ale jest skonfigurowany tak, aby umożliwić współdziałanie ze starszą wersją kodu Google Analytics znaną jako Urchin. W starszych wersjach był on stosowany razem z plikiem cookie __utmb do identyfikowania nowych sesji lub wizyt powracających odwiedzających. W przypadku korzystania z Google Analytics sesyjny plik cookie jest zawsze niszczony, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę. Tam, gdzie jest on postrzegany jako trwały plik cookie, chodzi prawdopodobnie o inną technologię ustawiającą plik cookie
__utmv - ruch w witrynie Jest to opcjonalny dodatkowy plik cookie skonfigurowany przez usługę Google Analytics, który umożliwia właścicielom witryn internetowych śledzenie zachowania użytkowników i mierzenie ruchu w witrynie. Ten plik cookie jest używany, gdy właściciele witryn internetowych tworzą niestandardowe zmienne poziomu odwiedzającego w celu dostosowania czynników, które można zmierzyć. Plik cookie jest uaktualniany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics. Jego domyślny czas istnienia wynosi dwa lata, chociaż właściciele witryny internetowej mogą go dostosować.
__utmz - ruch w witrynie Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawionych przez usługę Google Analytics, który umożliwia właścicielom witryn internetowych śledzenie zachowania użytkowników i mierzenie ruchu w witrynie. Ten plik cookie identyfikuje źródło ruchu na witrynie internetowej - dzięki temu Google Analytics może poinformować właścicieli witryn skąd pochodzą użytkownicy w chwili ich przybycia do witryny. Cykl istnienia tego pliku cookie trwa 6 miesięcy i jest on uaktualniany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.
_ga - ruch w witrynie Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics - co stanowi znaczącą aktualizację najczęściej stosowanej usługi analitycznej Google. Nowa usługa zazwyczaj zmniejsza zależność od plików cookie i ustawia tylko ten plik cookie oraz inny, jakim jest _gat, chociaż Google twierdzi również, że dane można zbierać bez ustawiania jakichkolwiek plików cookie. Plik ten służy do odróżniania każdego z użytkowników poprzez przypisanie mu losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on obecny w każdym żądaniu strony witryny internetowej i służy do obliczania danych dotyczących użytkownika, sesji i kampanii w raportach analitycznych tych stron. W sposób domyślny powinien on wygasnąć po upływie 2 lat, chociaż okres ten może być dostosowany przez właścicieli witryny internetowej.
_gat - ruch w witrynie Nazwa tego pliku wiąże się z Google Universal Analizy, zgodnie z dokumentacją służy on do zmniejszania natłoku żądań poprzez ograniczanie gromadzenia danych na stronach o wysokim natężeniu ruchu. Plik ten wygasa po 10 minutach.

2.4 Pliki cookie odpowiedzialne za analizę

Do analizy korzystania z tej witryny internetowej używamy Google Analitics. Google Analytics generuje dane statystyczne i inne informacje na temat korzystania z witryny internetowej za pomocą plików cookie, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Informacje wytwarzane w związku z naszą witryną internetową są wykorzystywane do wytwarzania raportów o korzystaniu z tej witryny internetowej. Google będzie przechowywać te informacje. Polityka prywatności firmy Google jest dostępna pod adresem:

http://www.google.com/privacypolicy.html.

2.5 Pliki cookie i dane osobowe

Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika, ale dane osobowe, które nasza firma przechowuje, mogą być przez nią powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskanymi z takich plików.

2.6 Blokowanie plików cookie

Większość przeglądarek umożliwia Użytkownikowi odrzucenie przyjmowania plików cookie. Na przykład:

• w przeglądarce Internet Explorer (Wersja 9) można zablokować pliki za pomocą ustawień służących do obsługi plików, klikając „Narzędzia", „Opcje internetowe", „Prywatność" a następnie „Zaawansowane";

• w przeglądarce Firefox (wersja 16) można zablokować wszystkie pliki cookie klikając „Narzędzia", „Opcje", „Ochrona prywatności", wybierając z rozwijanej listy „Będzie używać historii użytkownika" i odznaczając opcję „Akceptuj ciasteczka z witryn", a

• w przeglądarce Chrome (wersja 23), można zablokować wszystkie pliki cookie klikając w prawym górnym rogu menu „Więcej", a następnie przechodząc do „Ustawienia", „Zaawansowane" i „Ustawienia treści" w sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo". W pozycji „Pliki cookie" należy wybrać „Zablokowane".

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie mieć jednak negatywny wpływ na korzystanie z wielu witryn internetowych.

W przypadku zablokowania plików cookie Użytkownik nie będzie w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej.

2.7 Usuwanie plików cookie

Użytkownik może również usunąć pliki cookie, które są już przechowywane na jego komputerze. Na przykład:

• w przeglądarce Internet Explorer (wersja 9) konieczne jest ręczne usunięcie plików cookie (dokładne instrukcje dotyczące sposobu usuwania można znaleźć pod adresem http://support.microsoft.com/kb/278835),

• w przeglądarce Firefox (wersja 16) można usunąć pliki cookie klikając „Narzędzia", „Opcje", „Ochrona prywatności" i „Pokaż pliki cookie", a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie", oraz

• w przeglądarce Chrome (wersja 23), można usunąć wszystkie pliki cookie klikając w prawym górnym rogu menu „Więcej", a następnie przechodząc do „Ustawienia", „Zaawansowane" i „Wyczyść dane przeglądania". Należy wybrać „Usuń pliki cookie i inne dane witryn", a następnie kliknąć ,„Wyczyść dane przeglądania".

Przypominamy raz jeszcze, że postępowanie w ten sposób może mieć negatywny wpływ na korzystanie z wielu witryn internetowych.

(3) Korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe przesłane nam za pomocą tej witryny internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszych Polityce dotyczącej ochrony prywatności i plików cookie lub w odpowiednich częściach tej witryny internetowej.

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do:

• administrowania witryną,

• poprawy wrażenia Użytkownika związanego z przeglądaniem witryny internetowej poprzez jej personalizację,

• umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usług dostępnych w witrynie internetowej,

• wysyłania Użytkownikowi artykułów oraz dostarczania mu usług nabytych za pomocą witryny internetowej,

• wysyłania sprawozdań i faktur do Użytkownika oraz odbierania od niego płatności,

• przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych o charakterze ogólnym (niemarketingowym),

• wysyłania do Użytkownika wiadomości elektronicznych, o które Użytkownik specjalnie prosi,

• przesyłania Użytkownikowi newsletteru naszej firmy i innych informacji marketingowych dotyczących jej działalności, które naszym zdaniem mogą być dla Użytkownika interesujące, za pośrednictwem poczty zwykłej lub, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też innej podobnej technologii (Użytkownik może poinformować naszą firmę w dowolnym momencie, jeżeli nie potrzebuje już informacji marketingowych);

• dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o użytkownikach naszej firmy - ale te informacje nie będą wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników;

• odpowiadania na zapytania i roszczenia zgłaszane przez Użytkownika lub odnoszące się do niego w związku z witryną internetową;

• zapewnienia bezpieczeństwa witryny internetowej i przeciwdziałania oszustwom, a także

• sprawdzania przestrzegania zasad i warunków regulujących korzystanie z witryny internetowej.

Bez wyraźnej zgody Użytkownika nasza firma nie będzie udostępniać jego danych osobowych żadnym stronom trzecim do celów związanych z marketingiem bezpośrednim.

(4) Ujawnianie informacji

Nasza firma może ujawniać dane osobowe Użytkownika naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to w uzasadniony sposób niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce dotyczącej ochrony prywatności i plików cookie.

Nasza firma może ujawniać dane osobowe Użytkownika dowolnym członkom naszej grupy spółek (tzn. naszym spółkom zależnym, naszej głównej spółce holdingowej i wszystkim jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce dotyczącej ochrony prywatności i plików cookie.

Ponadto nasza firma może ujawniać dane osobowe Użytkownika:

• w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa,

• w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi,

• w celu ustalenia, wyegzekwowania lub obrony praw ustawowych naszej firmy (w tym, między innymi, w celu udostępnienie informacji innym podmiotom, by przeciwdziałać oszustwom i ograniczać ryzyko kredytowe).

• nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) dowolnego przedsiębiorstwa lub aktywów, jakie nasza firma ma (lub planuje) sprzedać; a także

• wszelkim osobom, które według naszego zasadnego przekonania mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeżeli według naszej zasadnej opinii, istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych.

Oprócz postanowień zawartych w niniejszej Polityce dotyczącej ochrony prywatności i plików cookie nasza firma nie będzie udostępniać stronom trzecim informacji dotyczących Użytkownika.

(5) Przekazywanie danych na poziomie międzynarodowym

Informacje, które nasza firma gromadzi mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane między dowolnymi krajami, w których prowadzimy działalność w celu umożliwienia nam wykorzystania tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką dotyczącą ochrony prywatności i plików cookie.

Informacje udostępniane przez Użytkownika mogą być przesyłane do innych krajów (w tym między innymi do Stanów Zjednoczonych), w których nie obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych równorzędne z przepisami obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Ponadto dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w celu publikacji w witrynie internetowej zostaną opublikowane w Internecie i mogą później stać się dostępne przez Internet na całym świecie. Nasza firma nie może uniemożliwić użycia lub nadużycia takich informacji przez inne osoby.

Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na taki transfer danych osobowych.

(6) Przekazywanie danych

Nasza firma podejmie zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych Użytkownika.

Wszystkie udostępnione przez Użytkownika dane osobowe będziemy przechowywać na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych za pomocą hasła i zapory sieciowej firewall).

Wszystkie transakcje elektroniczne zawierane za pośrednictwem tej witryny internetowej będą chronione metodą szyfrowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przekazywanie informacji przez Internet jest nierozłącznie niebezpieczne, a bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła (i pozostałych szczegółów dotyczących logowania). Nasza firma nie będzie prosić Użytkownika o hasło (poza czynnością logowania w witrynie internetowej).

(7) Zmiany w Polityce

Niniejsza Polityka dotycząca ochrony prywatności i plików cookie może ulegać okresowej aktualizacji. Nowa wersja będzie zamieszczana w naszej witrynie internetowej. Użytkownik powinien okresowo sprawdzać tę stronę, aby potwierdzić zgodę na wszelkie zmiany.

Użytkownik może być również powiadamiany pocztą elektroniczną o zmianach w naszej „Polityce dotyczącej ochrony prywatności i plików cookie".

(8) Prawa Użytkownika

Użytkownik może zażądać od naszej firmy dostarczenia mu jego danych osobowych, jakie ona przechowuje. Dostarczenie takich informacji będzie podlegać następującym warunkom:

• uiszczenie opłaty (wynoszącej obecnie 10£), a także

• dostarczenie odpowiedniego dowodu tożsamości (w tym celu zazwyczaj akceptujemy kserokopię paszportu poświadczoną przez radcę prawnego lub bank oraz oryginalną kopię rachunku opłat wskazującą aktualny adres).

• W zakresie dopuszczonym w przepisach prawa nasza firma może odmówić ujawnienia takich danych osobowych.

• Użytkownik może domagać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby nasza firma nie przetwarzała jego danych osobowych w celach marketingowych. W praktyce Użytkownik zazwyczaj z góry zgadza się na wykorzystywanie przez naszą firmę jego danych osobowych w celach marketingowych, albo nasza firma proponuje mu możliwość zgodzenia się na wykorzystywanie przez naszą firmę jego danych osobowych w takich celach.

(9) Witryny internetowe stron trzecich

Ta witryna internetowa zawiera łącza do innych witryn. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za zasady lub praktyki dotyczące ochrony prywatności i obowiązujące w witrynach internetowych stron trzecich.

(10) Informacje dotyczące aktualizacji

Prosimy o powiadomienie naszej firmy w przypadku konieczności poprawienia lub uaktualnienia danych osobowych Użytkownika, w posiadaniu których jesteśmy.

(11) Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszej Polityki dotyczącej ochrony prywatności i plików cookie lub przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem reklamacje@mobiltek.pl.

(12) Administrator danych

Administratorem danych odpowiedzialnym za informacje gromadzone na tej witrynie internetowej jest kierownik działu operacyjnego. Nasz numer rejestracyjny ochrony danych, to: ZA007321.

Załącznik dotyczący ochrony danych - Rozporządzenie RODO

 1. INTERPRETACJA
  1. W niniejszym Załączniku:
Administrator danych" ma znaczenie określone w Rozporządzeniu RODO;
Przepisy dotyczące ochrony danych" oznaczają Rozporządzenie RODO i rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej z 2003 r., wszelkie zmiany, konsolidacje lub ich przywrócenie, wszelkie przepisy prawne o równoważnym celu lub skutku wprowadzone w Wielkiej Brytanii lub, w stosownych przypadkach, w Unii Europejskiej, oraz wszelkie zarządzenia, wytyczne i instrukcje wydane na podstawie któregokolwiek z powyższych przepisów prawnych przez właściwe organy krajowe, organ sądowy w Anglii i Walii lub, w stosownych przypadkach, organ sądowy Unii Europejskiej;
Podmiot danych" ma znaczenie określone w Rozporządzeniu RODO;
Strona ujawniająca" oznacza Stronę niniejszej Umowy, która ujawnia lub udostępnia Dane osobowe.
Rozporządzenie RODO" oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (UE) 2016/679 w jego aktualnej wersji;
Dane osobowe" mają znaczenie nadane im w Rozporządzeniu RODO, ale obejmują wyłącznie dane osobowe w zakresie, w jakim takie dane osobowe lub jakakolwiek ich część jest przetwarzana w związku z usługami świadczonymi w ramach niniejszej Umowy;
Podmiot przetwarzający dane" ma znaczenie określone w Rozporządzeniu RODO;
Strona Otrzymująca" oznacza Stronę niniejszej Umowy, która otrzymuje Dane osobowe w sposób pośredni lub bezpośredni od Strony ujawniającej;
Zastępujące ustawodawstwo krajowe" oznacza ustawodawstwo w Wielkiej Brytanii, które jest uchwalane w celu objęcia w całości lub w części tej samej dziedziny, co Rozporządzenie RODO.
 1. Słowa i zwroty z określonym zakresem znaczeniowym w Rozporządzeniu RODO mają takie samo znaczenie, gdy używane są w niniejszym Załączniku, o ile nie określono inaczej w niniejszym Załączniku.

 2. W przypadku, gdy Rozporządzenie RODO przestanie mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, odniesienia do Rozporządzenia RODO, do zawartych w nim przepisów oraz do słów i zwrotów o zdefiniowanych w nim znaczeniach, są uważane za odniesienia do Zastępującego ustawodawstwa krajowego, oraz do najbliższych równoważnych przepisów, słów i wyrażeń w nim zawartych (w zależności od przypadku).

 1. ZOBOWIĄZANIA

  1. Każda ze stron zastosuje się do Przepisów dotyczących ochrony danych mających do niej zastosowanie w związku z niniejszą Umową i nie doprowadzi do naruszenia przez drugą Stronę jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Przepisów dotyczących ochrony danych.

  2. Strony uzgodniły, że Strona otrzymująca będzie przetwarzać Dane osobowe jako Podmiot przetwarzający dane w imieniu Strony ujawniającej, która będzie działać, jako Administrator takich Danych osobowych w związku z niniejszą Umową. Podmiot przetwarzający dane zobowiązuje się dopilnuje, aby jego podwykonawcy zobowiązali się:

  3. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w imieniu Administratora danych, jedynie w celu wykonywania jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i tylko zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej Umowie lub pisemnymi instrukcjami otrzymywanymi okresowo od Administratora danych. Podmiot przetwarzający dane powiadomi Administratora jeżeli, według niego, jakakolwiek instrukcja przekazana przez Administratora danych naruszać będzie Przepisy dotyczące ochrony danych lub inne obowiązujące przepisy prawne;

  4. nie modyfikować, nie zmieniać ani nie przerabiać treści Danych osobowych w inny sposób ani nie ujawniać i nie umożliwiać ujawniania jakichkolwiek Danych osobowych dowolnej stronie trzeciej (w tym, między innymi, Podmiotowi danych), chyba że posiada specjalne, pisemne zezwolenie Administratora danych.

  5. dokumentować wszelkie przetwarzanie zgodnie z artykułem 30 Rozporządzenia RODO;

  6. udzielać dostępu do Danych osobowych wyłącznie osobom, które muszą mieć do nich dostęp do celów wykonywania niniejszej Umowy;

  7. zapewniać, aby wszystkie osoby mające dostęp do Danych osobowych:

   1. były niezawodne, godne zaufania i odpowiednio przeszkolone w zakresie Przepisów dotyczących ochrony danych; a także
   2. podlegały obowiązkowi zachowania poufności lub były objęte odpowiednim ustawowym obowiązkiem zachowania poufności.
  8. uwzględniać rodzaj przetwarzania i informacje, jakie udostępniono Podmiotowi przetwarzającemu dane, pomagać Administratorowi w zapewnieniu zgodności z jego zobowiązaniami zgodnie z artykułami 32 do 36 włącznie Rozporządzenia RODO;

  9. podejmować przynajmniej wszelkie niezbędne środki zgodnie z artykułem 32 Rozporządzenia RODO zgodnie z najlepszą praktyką i obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa określonymi w niniejszej Umowie (z późniejszymi zmianami) w zależności od tego, które z nich wymaga wyższego standardu, a na żądanie Administratora zapewnić pisemny opis i uzasadnienie środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych lub przeznaczonych do wdrożenia w celu zapewnienia:

   1. ochrony Danych osobowych przed nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem i przypadkową stratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zmianą lub ujawnieniem; a także
   2. wykrywania i powiadamiania o naruszeniu Danych osobowych w odpowiednim czasie,

takie środki ostrożności powinny podlegać ocenie odpowiedniości przeprowadzonej przez Administratora danych. W przypadku, gdy Administrator danych nie uzna takich środków ostrożności za wystarczające, Podmiot przetwarzający dane zmieni je, tak aby Administrator danych je ostatecznie uznał. Po zatwierdzeniu przez Administratora danych Podmiot przetwarzający dane jest zobowiązany do wdrożenia i utrzymywania takich środków ostrożności oraz dostarcza Administratorowi danych uzasadnionej pomocy w udokumentowaniu oceny ich odpowiedniości;

1. regularnie przekazywać Administratorowi danych (przynajmniej raz do roku) raport o stanie bezpieczeństwa Danych osobowych. Raporty te powinny obejmować co najmniej stan systemów przetwarzania danych, środki bezpieczeństwa, zarejestrowane przestoje techniczne środków bezpieczeństwa oraz wymagane i/lub zalecane ulepszenia;

1. powiadamiać Administratora danych o wszelkiej stracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu Danych osobowych tak szybko, jak to możliwe, a w każdym przypadku w ciągu 24 godzin od uzyskania informacji o takim naruszeniu oraz udzielać wszelkiej uzasadnionej pomocy Administratorowi w związku z powiadomieniem o takim naruszeniu Komisarza ds Informacji i każdego innego właściwego organu regulacyjnego oraz każdego Podmiotu danych;

1. dostarczać Administratorowi danych uzasadnioną pomoc w celu zapewnienia zgodności z jego zobowiązaniami prawnymi związanymi z oceną skutków w zakresie bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności.

1. nie angażować innego podmiotu przetwarzającego dane (zwanego dalej „Podwykonawcą przetwarzającym dane") do przetwarzania Danych osobowych w swoim imieniu bez pisemnej zgody Administratora danych, a zatwierdzenie wyznaczenia takiego Podwykonawcy przetwarzającego dane będzie zawsze zależne od:
 1. pisemnego zobowiązania każdego Podwykonawcy przetwarzającego dane przez Podmiot przetwarzający dane, równoważnego zobowiązaniom określonym w niniejszej Umowie, i nakładającego na takiego Podwykonawcę przetwarzającego dane odpowiedzialność w odniesieniu do Danych osobowych; a także
 2. Podmiot przetwarzający dane będzie nadal ponosić odpowiedzialność wobec Administratora danych za działania i zaniechania dowolnego Podwykonawcy przetwarzającego dane, tak jak gdyby działania i zaniechania były dokonane Podmiot przetwarzający dane;

1. powiadamiać Administratora (w ciągu siedmiu dni) w razie otrzymania:
 1. wniosku od Podmiotu danych do jego Danych osobowych; lub
 2. roszczenia lub żądania związane z obowiązkami Administratora danych wynikającymi z Przepisów dotyczących ochrony danych; lub
 3. jakiejkolwiek innej wiadomości związanej pośrednio lub bezpośrednio z przetwarzaniem dowolnych Danych osobowych w związku z niniejszą Umową;

1. nie podejmować działań w związku z otrzymaniem takich komunikacji bez uprzedniej zgody Administratora danych, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawne lub władze regulacyjne, i postępować zgodne z wszelkimi uzasadnionymi instrukcjami, które Administrator danych przekaże w związku z taką komunikacją;

1. zapewniać Administratorowi danych pełną współpracę i pomoc w związku z dowolnym roszczeniem lub żądaniem złożonym odnośnie dowolnych Danych osobowych, w tym (między innymi) poprzez:
 1. dostarczenie Administratorowi danych wszystkich szczegółów dotyczących roszczenia lub żądania,
 2. postępowanie zgodnie z żądaniem dostępu do danych w odpowiednich terminach określonych w Przepisach dotyczących ochrony danych, ale jednocześnie w ścisłej zgodności z instrukcjami Administratora danych;
 3. dostarczenie Administratorowi dowolnych Danych osobowych, jakie przechowuje(-ją) w związku z Podmiotem danych składającym roszczenie lub żądanie w terminach wymaganych przez Administratora danych;
 4. dostarczenie Administratorowi danych dowolnych informacji, jakich może on wymagać; a także
 5. pomoc Administratorowi danych w udzieleniu odpowiedzi lub dostosowaniu się do roszczenia lub żądania;

1. w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy oraz w inny sposób na wniosek Administratora danych, usunąć lub zwrócić Administratorowi danych Dane osobowe i zapewnić, aby każda strona, której Podmiot przetwarzający dane ujawnił Dane osobowe, postąpiła w podobny sposób;

1. w miarę możliwości przechowywać Dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie,

1. nie przekazywać Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych, z wyjątkiem faktu, że Podmiot przetwarzający dane może ujawnić Dane osobowe swoim pracownikom świadczącym usługi konserwacji i pomocy technicznej, pod warunkiem, że takie ujawnienie ma miejsce wyłącznie do niezbędnych celów konserwacji i pomocy technicznej w ramach Umowy. W przypadku gdy Administrator danych wyrazi zgodę na przekazanie Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Podmiot przetwarzający dane będzie postępować zgodnie z:
 1. obowiązkami Administratora danych na podstawie artykułów 44 do 50 włącznie Rozporządzenia RODO poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywanych Danych osobowych; a także
 2. wszelkimi uzasadnionymi instrukcjami Administratora danych związanymi z takim przekazywaniem Danych osobowych;

1. dysponować inspektorem ochrony danych, jeżeli jest to wymagane na podstawie Rozporządzenia RODO, a jeżeli inspektor ochrony danych nie jest wymagany, wyznaczać osobę odpowiedzialną i gotową do przeciwdziałania problemom związanym z ochroną danych w przypadku, gdy pojawią się one w związku z Administratorem danych; a także

1. zezwalać Administratorowi danych lub jego zewnętrznym doradcom (z zastrzeżeniem uzasadnionych i odpowiednich zobowiązań w zakresie poufności) na sprawdzanie i audyt działalności w związku z przetwarzaniem danych przez Podmiot przetwarzający dane i jego odpowiednich pośredników, spółki grupy i podwykonawców oraz spełniać wszystkie uzasadnione żądania lub wskazówki Administratora danych, oraz w niezbędnym zakresie zapewniać Administratorowi danych dostęp do swoich pomieszczeń w normalnych godzinach pracy, aby umożliwić Administratorowi danych kontrolę i upewnienie się czy Podmiot przetwarzający dane pozostaje w pełnej zgodności względem swoich zobowiązań w ramach niniejszego Załącznika do Umowy.
 1. PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. Podmiot przetwarzający dane zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności oraz zabezpieczenia Administratora danych przed wszelkimi zobowiązaniami, kosztami, wydatkami, szkodami i stratami poniesionymi przez niego lub zaistniałymi w związku z naruszeniem niniejszego Załącznika przez Podmiot przetwarzający dane, chyba że takie przejęcie odpowiedzialności jest zabronione ze względu na porządek publiczny. Niezależnie od wszelkich innych postanowień zawartych w niniejszej Umowie odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego dane powinna pozostać nieograniczona na mocy niniejszego paragrafu 3.1.

  2. Niezależnie od wszelkich innych postanowień zawartych w niniejszej Umowie odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego dane za szkody wynikające z naruszenia niniejszego Załącznika powinna również pozostać nieograniczona.

 2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Danych osobowych podlegają i pozostają całkowicie w rękach Strony ujawniającej, która przekazała odpowiednie Dane osobowe Stronie otrzymującej.
 3. 4.2. Nośniki elektroniczne i inne środki transportu zawierające Dane osobowe uzyskane przez Stronę otrzymującą oraz wszystkie ich kopie lub odtworzenia pozostają również własnością Strony ujawniającej, która przekazała te nośniki lub dostarczyła inne środki transportu.

© 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Darmowy dostęp